Doprava zadarmo pri objednávke nad 90 € v rámci SR.
Sledujte nás:

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.juicymonsters.com (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 3. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z. z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 4. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Juicy Monsters s. r. o., so sídlom Za Mlynom 34, 831 07 Bratislava, IČO: 45 579 466, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65824/B (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.juicymonsters.com (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.
 5. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
  • kontaktná adresa: Za Mlynom 34, 83107 Bratislava
  • kontaktné telefónne číslo: 0905 572 524 v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 a 17:00
  • e-mail: [email protected]
 6. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, teda každý návštevník Stránky, ktorý sa zaregistroval na Stránke vyplnením povinných registračných údajov (meno, priezvisko, mailová adresa) a vyjadrením súhlasu so Všeobecnými podmienkami používania stránky, a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”).
 7. Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, SR
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: [email protected]

Čl. II Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v katalógu Internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
 2. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
 3. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o doručenie tovaru do zahraničia je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese [email protected]
 4. Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu Internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov Predávajúceho alebo výrobcu.
 5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 6. Zľavy a akcie nie je možné kumulovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

Čl. III Objednávka tovaru

 1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.
 2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

Čl. IV Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).
 2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Čl. V Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou či inou doručovateľskou spolončosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Výber tovaru kupjúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Čl. VI Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Čl. VII Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Kupujúci môže využiť formulár uvedený v bode 3. tohto článku. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  • Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
  • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..
  • Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
  • Dátum …………..

  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý spotrebiteľ uviedol vo svojom reklamačnom formulári. Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

  Čl. VIII Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, zaslaním žiadosti na adresu [email protected] V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci v žiadosti o storno objednávky, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený započítať účelne vynaložené náklady podľa bodu 2. tohto článku voči sume, ktorú má Predávajúci Kupujúcemu vrátiť podľa predchádzajúcej vety.
 2. V prípade, že Kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia Predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. IX Platobné podmienky

 1. Internetový obchod juicymonsters.com ponúka nasledovné možnosti platby:
  • Dobierka – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôšob platby. Peniaze za tovar Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.
  • Online platba – platba prostredníctvom vkladu na účet Internetového obchodu alebo platobnými kartami či  prostredníctvom platobnej brány PayPal.
 2. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
 3. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložený v balení tovaru. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom, a to v balení tovaru.

Čl. X Podmienky dodania tovaru

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.
 2. Internetový obchod juicymonsters.com doručuje tovar prostredníctvom pošty a zmluvnej kuriérskej služby. O pripravenosti balíka na expedíciu kuriérom bude Kupujúci informovaný SMS/e-mailom. V prípade, že Kupujúcemu doručenie v danom čase nevyhovuje, može na základe pokynov termín doručenia, prípadne adresu doručenia upraviť.
 3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu.
 4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 6. Tovar je Kupujúcemu zasielaný na dobierku, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli na inom spôsobe platby. Kupujúci hradí poplatok za dobierku vo výške podľa aktuálne platného cenníka v čase dodania tovaru pri prevzatí tovaru spolu s kúpnou cenou za dodaný tovar.

Čl. X Dodacie náklady

Dodanie zabezpečuje kuriérska služba 123 kurier, Slovenská Pošta a Packeta.

Ceny pre doručenie sú nasledovné:

 • Ceny pre doručenie vrámci SR sú nasledovné:
  o Packeta odberné miesto 3,0 EUR, v období november a december príplatok +1 EUR

o Slovenská pošta 3,0 EUR

o Kuriér na adresu 4,0 EUR

Dobierka – príplatok 1 EUR

 • Ceny pre doručenie vrámci ČR sú nasledovné:
  o Packeta odberné miesto 3,0 EUR, v období november a december príplatok +1 EUR

o Slovenská pošta 7,0 EUR

o Kuriér na adresu 7,0 EUR

Dobierka – príplatok 1 EUR

 • Ceny pre doručenie vrámci ostaných krajín EÚ sú nasledovné:
  o Slovenská pošta platba vopred 8 EUR.
  o Expresná služba Slovenskej pošty (doručenie na adresu) platba vopred 35,00 EUR.
 • Ceny pre doručenie vrámci ostaných krajín mimo EÚ sú nasledovné:
  o Slovenská pošta platba vopred 10,00 EUR.
  o Expresná služba Slovenskej pošty (doručenie na adresu) platba vopred 35,00 EUR.

V prípade využitia služby Packeta vám bude objednávka doručená na vybrané výdajné miesto Packety. Akonáhle bude tovar pripravený na vyzdvihnutie, dostanete informačnú SMS alebo e-mail.

Doručenie pri objednávke nad 90 EUR je ZDARMA.

V prípade záujmu o dodanie do iných krajín nás prosím kontaktujte na [email protected]

Zmena vyhradená.

Čl. XII Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou na adrese [email protected] v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
 5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.
 6. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 7. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

ČL. XIII Alternatívne online riešenie sporov

 1.  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Bratislave,
Október 2022