Doprava zadarmo pri objednávke nad 90 € v rámci SR.
Sledujte nás:

Súťaže a spolupráce

Súťažné podmienky
súťaží na Facebook stránke

I. Vyhlasovateľ súťaže

1.    Vyhlasovateľom súťaže je Juicy Monsters, s.r.o. Za mlynom 34, 831 07 Bratislava.

II. Termín vyhlásenia súťaže

1.    Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže

III. Výhry

1.    Predmet výhry bude uvedený v konkrétnom súťažnom príspevku.

2.    Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke vyhlasovateľa prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

3.    O presnom spôsobe doručenia bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.

4.    Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje.

5.    Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6.    Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

IV. Cieľ a pravidlá súťaží

1.    Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook, jeho služieb a produktov.

2.    Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže.

3.    Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok alebo pripojením fotografie v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

4.    Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

5.    V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

6.    Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

7.    Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

8.    Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasova súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

9.    Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca súťaže bude vyžrebovaný pod dohľadom konateľa vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže, ak v súťažných podmienkach nie je uvedené inak.

10.    V prípade, že vyhlasovateľ súťaže zhodnotí odpoveď či zaslanú fotografiu účastníka súťaže ako porušujúcu Právny poriadok Slovenskej republiky či obsahujúcu prvky detskej pornografie vyhradzuje si právo jeho príspevok zmazať a účastníka do súťaže nezapojiť. Za akýkoľvek obsah zverejnených fotografií je zodpovedný účastník súťaže.

11.    Každý účastník súťaže svojou účasťou poskytuje vyhlasovateľovi súťaže dobrovoľne, bezplatne a bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:

  • a.    Súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním osobných i ostatných údajov na účely zaradenia do informačného systému spoločnosti a využitia pre prípady vzájomného kontaktovania sa, pre poskytnutie tretej osobe v súlade so zákonom, uverejnenie v prípade potreby v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.  Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním doporučeného listu na adresu sídla Spoločnosti.
  • b.    Súhlas v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov na účely zasielania informačných správ zasielaných elektronickou poštou (napr. novinky, najnovšie články, reklamné ponuky a podobne).
  • c.    Súhlas v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, s použitím podobizne účastnika, jeho písomných prejavov, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa účastníka alebo jeho prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.
  • d.    Vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu vytvorenom účastníkom, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom či obsahom bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v Podmienkach, a že Spoločnosti ani iným osobám nevznikne uverejnením obsahu ujma ani škoda; pre prípad, že sa tak stane, sa účastník zaväzuje takúto ujmu či škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
  • e.    Licenciu (sublicenciu, ak je autor osoba odlišná od účastníka) k zverejneniu autorského diela, respektíve iného obsahu chráneného zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a platným právom, ak ho účastnícky príspevok obsahuje.
  • f.    Vyhlásenie, že je jediným autorom diela, respektíve iného obsahu chráneného zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a platným právom alebo že účastník od autora diela získal licenciu (oprávnenie) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Podmienok, vrátane práva poskytnúť Spoločnosti sublicenciu. Vyhlásenie, že v tomto diele respektíve v inom obsahu neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva ostatných ani ich častí, a že Spoločnosti ani ostatným nevznikne uverejnením diela alebo iného obsahu na Stránke ujma alebo škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuje sa účastník takúto ujmu či škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.

VII. Zdanenie výhry

1.    Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o  dani z  príjmov č. 595/2003, Z. z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu.

VIII. Osobitné ustanovenia

1.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť.

2.    Na výhru nie je právny nárok.

3.    Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov a obchodných zástupcov vyhlasovateľa a partnera súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

4.    Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

5.    Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými ustanoveniami.

V Bratislave, 20.9.2016